klaver przewozy - ofert pracy

RODO

Polityka Prywatności

 

 

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług Klaver Sp.zo.o.

2. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Klaver Sp.zo.o, 42-221 Częstochowa, ul. Gminna 131, REGON: 363751860, NIP: 9492205935.

3. Celem wprowadzenia Polityki Prywatności jest zapewnienie zgodności działania Klaver Sp.zo.o z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, jej rozporządzeniami wykonawczymi oraz RODO.

4. Polityka Prywatności służy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych w zbiorach manualnych oraz w systemach informatycznych.

5. Dostęp do Państwa danych osobowych w Klaver Sp.zo. mają tylko i wyłącznie osoby upoważnione.

6. Każda osoba, która uzyskała upoważnienie do przetwarzania Państwa danych osobowych zobowiązana jest do ich ochrony oraz zachowania ich w tajemnicy w sposób zgodny z przepisami Ustawy, Rozporządzenia, Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych jest prowadzona przez Administratora Danych.

7. Klaver Sp.zo.o pobiera i przechowuje Państwa dane tylko i wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, które będą realizowane tak, aby zapewnić ochronę Państwa danym osobowym zgodnie z następującymi cechami: poufność, integralność danych, integralność systemu, dostępność, rozliczalność, autentyczność, niezaprzeczalność, niezawodność

8. Klaver Sp.zo.o przetwarza Państwa dane tylko i wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Każdy Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie.

9. Przeglądanie zawartości strony internetowej Klaver Sp.zo.o nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych, jednak korzystanie z usług Klaver Sp.zo.o może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych w celu rejestracji- w takim przypadku nie podanie danych osobowych może uniemożliwić Użytkownikowi udział w procesie rekrutacji.

10. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane w Klaver Sp.zo.o ma prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa innych,

- poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności,

- żądania usunięcia swoich danych osobowych,

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

- cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na poszczególne cele przetwarzania w przypadku, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,

 

10.1. Jeśli żądanie usunięcia danych osobowych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może wiązać się to z rozwiązaniem lub nie dojściem do skutku umowy.

 

10.2. Administrator Danych, udziela Użytkownikowi informacji o podjętych działaniach związanych z usunięciem danych osobowych bez zbędnej zwłoki, w terminie do 30 dni od otrzymania żądania. Ze względów na istotne okoliczności (np. ilość żądań) termin może zostać przedłużony o czym Administrator Danych niezwłocznie poinformuje użytkownika, którego dane dotyczą o przyczynach przedłużenia, oraz terminie realizacji.

 

10.3. Jeśli żądania Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą, są ewidentnie nadmierne lub nieuzasadnione, Administrator Danych może w szczególnych przypadkach odmówić podjęcia działań. Na odmowę podjęcia działań przysługuje skarga do Organu Nadzorczego.

 

10.4. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora Danych Osobowych:

- drogą elektroniczną na adres: rodo@klaverteam.com

- drogą pocztową na adres: Klaver Sp.zo.o ul. Gminna 131, 42-221 Częstochowa

- osobiście w siedzibie Administratora Danych: Klaver Sp.zo.o ul. Gminna 131, 42-221 Częstochowa